14.8.2023

Deloitte M&A Index 2023 Q2-Q3

V souladu s předpovědí předchozího vydání M&A Indexu došlo ve druhém čtvrtletí roku 2023 k dalšímu ochlazení trhu, přičemž množství transakcí na trhu se přibližuje hodnotám v roce 2020.

MA Index Q2-Q3 2023 page-0001

Druhé čtvrtletí bylo poznamenáno pokračující geopolitickou krizí, rostoucími úrokovými sazbami, zvýšenými náklady na kapitál a přísnějším regulačním dohledem, což představovalo značnou výzvu pro investory i majitele firem; ti se mimo jiné potýkali také s klesajícím oceněním a váhali, zda se odhodlat k prodeji za ceny nižší, než jaké byly na počátku roku 2022. Prostředí prudce rostoucích úrokových sazeb navíc fakticky zastavilo trhy kapitálových půjček, což značně omezilo schopnost pákového investování v režimu LBO (transakce, při nichž je společnost koupena finančním investorem, například PE fondem, za pomocí cizích zdrojů) a tedy omezilo schopnost investorů načerpat potřebné zdroje k provedení velkých transakcí. V kontextu celkové nejistoty a omezeném přístupu k investicím – faktory které aktivně ovlivňují trhy fúzí a akvizic prakticky již od konce roku 2021- proto Deloitte M&A index pro 3Q 2023 předpovídá další, ačkoliv mírnější, pokles v počtu oznámených transakcí na 2810 tedy pokles o přibližně 3,7 %.

Na základě dat zveřejněných společností Capital IQ došlo v 2. čtvrtletí roku 2023 k poklesu počtu transakcí z celkových 3237 (zaznamenaných v prvním čtvrtletí letošního roku) na 2917. To představuje pokles aktivity přibližně o 9,9 %. Kromě toho celková hodnota transakcí, měřená jako součet hodnoty transakcí uskutečněných v posledních dvanácti měsících (LTM), rovněž poklesla z původních 645 miliard USD na 511 miliard USD. Tento pokles nadále reflektuje celkovou ekonomickou nejistotu, nižší zisky na úrovni firem a vyšší náklady na získání kapitálu.

M&A Index předpokládal pro 2. čtvrtletí 2023 pokles na 2 805 transakcí (rozdíl oproti skutečným výsledkům jen cca 3,8 %). Výsledky jsou tedy pohodlně v predikovaném intervalu.

“Navzdory hospodářskému poklesu existuje několik potenciálních katalyzátorů, které by mohly v druhé polovině letošního roku podpořit M&A aktivitu. Dobře kapitalizované společnosti aktivně vyhledávají akvizice v rámci svých hlavních činností, přičemž odvětví jako zdravotnictví, technologie a energetika projevují slibný potenciál.”

-Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika

Ačkoliv predikovaný trend v počtu transakcí zůstává nadále negativní také pro Q3 2023, je nutné jej vnímat v kontextu celé makroekonomické situace. Rapidní pokles, který byl charakteristický pro rok 2022 a který přetrvával také začátkem roku 2023 začíná slábnout a lze tedy očekávat pozvolnou stabilizaci. Tato stabilizace je inherentně spjatá s pozitivními ekonomickými prognózami a komplexním zlepšením makroekonomické situace. Inflace vykazuje známky zpomalení a zdá se, že úrokové sazby dosáhly svého vrcholu. Krize spojená s dluhovým stropem v USA byla zažehnána, což přineslo úlevu finančním trhům. Představa, že se inflační krizi podaří vyřešit v režimu „soft-landing“ (tedy bez překlopení trhu do recese), začíná být čím dál tím reálnější. Tento pozitivní vývoj přispívá ke zvýšení důvěry investorů a strategických hráčů, zejména pokud jde o rozšíření jejich aktivit v oblasti fúzí a akvizic. Trhy proto zůstávají i nadále způsobilé k rychlému oživení.

Obecný nárust důvěry investorů lze proto především přisoudit řadě faktorů, jež implicitně posilují schopnost rychlé rekonvalescence trhu. Akciové společnosti i fondy soukromého kapitálu i nadále drží značné rezervy nevyužitého kapitálu (dry powder). Volatilita ocenění podniků navíc postupně slábne, především potom ve srovnání s předchozími propady, což v investorech a strategických hráčích vzbuzuje optimismus. Navzdory silné rezistenci i nadále přetrvává silný zájem strategických a finančních investorů o fúze a akvizice zahrnující významné cíle v Evropě. Tyto faktory výrazně zvyšují schopnost rychlého oživení trhu, přičemž zůstává pravděpodobné, že i v budoucnu se investoři zaměří na vyhledávání investic do společností, které mají významné postavení na trhu, silné finanční výsledky a funkční obchodní strategii.

„Při pohledu do budoucna existuje několik faktorů, které naznačují možné zlepšení situace v oblasti fúzí a akvizic. Inflační tlaky se zpomalují a existují náznaky, že úrokové sazby dosáhly svého vrcholu. Optimismus navíc podporuje i rozruch kolem převratných technologických inovací, jako je generativní umělá inteligence.“

-Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika

V současném volatilním trhu zůstává aktivní správa portfolia klíčová pro zlepšení firemních strategií a optimalizaci obchodních modelů. Strategické akvizice, partnerství a především divestice a carve-outy zůstávají nezbytnou součástí řízení rizik. Investoři musí i nadále pečlivě vyhodnotit svá podniková portfolia a zvážit odprodej vedlejších aktiv v rámci probíhajících transformačních strategií. Takové kroky umožňují organizacím přizpůsobit se a prosperovat v neustále se měnícím prostředí. Budou to proto tyto transakce – nikoliv transakce obřích rozměrů, jejichž počet od dosažení vrcholu v roce 2021 nadále klesá – jež budou dominovat vývoji na trhu fúzí a akvizic. V následujících obdobích lze proto primárně očekávat nárůst transakcí na trhu středně velkých a malých podniků způsobených aktivní realizací strategických růstových programů. Tyto transakce budou výhledově tvořit pevné základy budoucímu pozitivnímu vývoji na trhu.

Tento typ transakcí bude především posilován faktory, které mohou odlehčit obecná rizika spjatá s tržní realitou a vytvořit nové investiční příležitosti. Těmito jsou především:

  • Dobře kapitalizované společnosti budou pravděpodobně usilovat o akvizice v rámci svých hlavních činností. Mezi odvětví, která by mohla zaznamenat zvýšenou aktivitu, patří především zdravotnictví, technologie a energetika (zejména v souvislosti s transformací energetiky).
  • M&A aktivitu nadále posilují stavy peněžních prostředků; na konci roku 2022 činily nealokované zůstatky soukromých kapitálových fondů ("dry powder") přibližně 1,96 bilionu USD. Očekává se, že finanční sponzoři, kteří v současné době disponují rekordním objemem kapitálu, budou tyto prostředky využívat ke strategickým akvizicím.
  • Očekává se návrat přeshraničních fúzí a akvizic, což naznačuje zvýšený počet transakcí mezi společnostmi z různých zemí. V roce 2022 čelila globální ekonomika mnoha výzvám, jako byla pandemie, obchodní napětí mezi USA a Čínou a rozdílné hospodářské podmínky v různých regionech. V důsledku toho bylo uzavírání přeshraničních transakcí značně ovlivněno a zaznamenalo pokles. S postupným odezníváním dopadů těchto překážek však lze očekávat oživení.
  • Stále větší důraz je kladen na environmentální, sociální a správní faktory (ESG), které jsou pro investory i spotřebitele stále důležitější. V důsledku toho se očekává, že společnosti budou do svých rozhodovacích procesů v oblasti fúzí a akvizic výrazněji zahrnovat aspekty ESG.

Soubory ke stažení

  • download preview

    Deloitte M&A Index 2023 Q2-Q3

    V souladu s předpovědí předchozího vydání M&A Indexu došlo ve druhém čtvrtletí roku 2023 k dalšímu ochlazení trhu, přičemž množství transakcí na trhu se přibližuje hodnotám v roce 2020.

O M&A Indexu

Deloitte M&A index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí počty M&A trhu – počet oznámených transakcí za sledované období – a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky pro uzavírání obchodů na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Spojené Království). Model kompiluje data z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, a využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů k poskytování komplexního přehledu o aktivitě na trhu M&A. Index se skládá z tržních ukazatelů – konkrétně týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Navzdory zvýšené volatilitě posledních období – způsobené především exogenními efekty pandemie covidu-19 a válce na Ukrajině – si model zachovává statistickou a ekonometrickou významnost.