15.3.2023

Deloitte M&A Index: Počet evropských transakcí v prvním kvartálu roku 2023 klesne o dvacet procent

V prvním čtvrtletí roku 2023 dojde v důsledku makroekonomických problémů, jako je inflace, rychlé zpřísňování měnové politiky a nepříliš optimistický hospodářský výhled k výraznému poklesu aktivity na trhu fúzí a akvizic. Index předpovídá pro první kvartál tohoto roku 2940 oznámených transakcí. Ve čtvrtém kvartálu roku 2022 to bylo celkem 3680 transakcí, model tedy predikuje více než 20% pokles. Celková hodnota transakcí (měřená jako součet hodnot transakcí provedených za posledních dvanáct měsíců) se také snížila, a to z 809,9 miliardy USD na 677,4 miliardy USD.

Deloitte M&A Index 2023 2 pages-to-jpg-0001

Současný vývoj na trhu ukazuje na nepříznivý vztah mezi nejistotou a trhy fúzí a akvizic. V této souvislosti lze nižší aktivitu na trhu - jak z hlediska hodnot, tak objemů - přičíst současné ekonomické nejistotě, vyšším úrokovým sazbám a celkově slabšímu makroekonomickému prostředí. Aktivita na trhu má však i přes prudký pokles transakcí stále potenciál k rychlému oživení, neboť zdraví bankovního systému, silné hotovostní zůstatky a pokračující expanze přeshraničních transakcí působí jako protiváha silných negativních vlivů na trhu.   

„Navzdory prudkému poklesu transakcí může být aktivita na trhu podpořena stále vysokým objemem finančních zdrojů a nerozdělenými prostředky soukromého kapitálu. Fondy soukromého kapitálu držely na konci roku přibližně 1,96 bilionu USD. Tyto subjekty nadále vyhledávají investice do kvalitních aktiv, jako jsou firmy, které dlouhodobou podporou investic do výroby a technologií získaly silné postavení na trhu. Rostoucí náklady na kapitál vytváří tlak na snižování ocenění, a to může omezit aktivitu na trhu. Tato následná korekce tržních násobků nicméně přináší nové konsolidační příležitosti pro konsolidátory trhu,“ vysvětluje Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. 

Mimo jiné se také očekává, že místní trhy budou i nadále podporovat přeshraniční transakce (zejména v koridoru Severní Amerika-Evropa), které tvoří klíčovou část evropského trhu fúzí a akvizic. V roce 2022 představovaly investice severoamerických subjektů transakce v celkové hodnotě 211 miliard USD, což je přibližně 27 % celkové hodnoty transakcí v Evropě.  Podle průzkumu společnosti Deloitte považuje více než 68 % amerických společností mezinárodní expanzi za nezbytnou součást dalšího růstu. Tyto vyrovnávací vlivy mohou výrazně posílit aktivitu na trhu a zůstávají nezbytnou proměnnou pro další rozvoj trhu.

"Makroekonomické podmínky a volatilita trhu byly vždy klíčovými faktory, které určovaly aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. V prostředí, které se vyznačuje vysokou inflací, vysokými úrokovými sazbami a zpomalující se globální ekonomikou, je uzavírání obchodů náročnější kvůli zvýšené nejistotě, vyšším nákladům na financování a opatrnějšímu investičnímu klimatu. Nicméně, na rozdíl od finanční krize v roce 2008 je k dispozici dostatek vlastního kapitálu, který může podpořit strategické i finanční investory. Také banky jsou sice opatrné, ale zůstávají v dobré kondici a jsou připraveny financovat transakce s využitím pákového efektu,“ doplňuje Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. 

Shrnutí M&A trhu za rok 2022 

Po celý rok 2022 na světových trzích nadále převládala nejistota. Velký vliv měla válka na Ukrajině, hrozící recese a pandemie COVID-19 (v podobě narušených dodavatelských řetězců). Index S&P 500 zaznamenal v roce 2022 nejhorší roční výkonnost za posledních 14 let a snížil svou hodnotu o téměř 20 %. V Evropě se situace příliš nelišila a index STOXX uzavřel 31. prosince na hodnotě 424,89, což představuje pokles o 12,4 % za celý rok. Podobně trh fúzí a akvizic zaznamenal výrazný pokles počtu transakcí, a to z 16 942 v roce 2021 na 15 249 v roce 2022, což představuje pokles o 10 %. Totéž platí pro celkovou hodnotu transakcí, která se meziročně snížila o 46,9 %.   

Z hlediska odvětví byl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 sektor zdravotnictví jediným, který zaznamenal nárůst celkové hodnoty transakcí, a to o 93 %. Naopak všechny ostatní sektory zaznamenaly pokles. Největší propad byl v sektorech spotřebního zboží (- 46 %) a komunikačních služeb (- 42 %). 

Evropský trh fúzí a akvizic utrpěl v důsledku hospodářských otřesů značný pokles. Kromě vyspělých trhů (Francie, Belgie a Švédsko) a trvale dynamičtějších rozvíjejících se trhů (Slovinsko, Chorvatsko a Rumunsko) zaznamenaly všechny trhy v této oblasti rychlý pokles počtu transakcí. Balkán celkově prokázal větší odolnost vůči makroekonomickým tlakům. Mezi nejvíce postižené regiony patřilo Lucembursko (-30,7 % r/r), Španělsko (-35,5 % r/r) a Česká republika (-45,5 % r/r). 

Co je Deloitte M&A Index 

Deloitte M&A index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí objemy M&A trhu – počet oznámených transakcí za sledované období – a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky pro uzavírání obchodů na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Spojené Království). Model kompiluje data z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, a využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů k poskytování komplexního přehledu o aktivitě na trhu M&A. Index se skládá z tržních ukazatelů – konkrétně týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Navzdory zvýšené volatilitě posledních období – způsobené především exogenními efekty pandemie covidu-19 a válce na Ukrajině – si model zachovává statistickou a ekonometrickou významnost.  

Soubory ke stažení

  • download preview

    Deloitte M&A Index 2023

    Počet evropských transakcí v prvním kvartálu roku 2023 klesne o dvacet procent.