27.5.2024

Šest způsobů, jak může GenAI posílit dopad umělé inteligence na komerční nemovitosti

S tím, jak odvětví komerčních nemovitostí přijímá digitální éru, je role umělé inteligence (AI) stále významnější. Generativní umělá inteligence (GenAI), která jde ještě o krok dál, by měla způsobit revoluci ve způsobu výstavby, správy a oceňování budov. V tomto článku se podíváme na šest transformačních způsobů, jak může GenAI inovovat procesy navrhování, zefektivnit oceňování nemovitostí, zvýšit zapojení nájemníků, podpořit inteligentnější správu budov, zefektivnit administraci nájemních smluv a dokonce umožnit nové zdroje příjmů.

REAI

Robustní a flexibilní design

Dnešní generativní modelovací nástroje s umělou inteligencí umožňují vytvářet flexibilní návrhy a plány budov založené na datech. Funkce GenAI mohou pomoci okamžitě generovat půdorysy a 3D rendery s vysokým rozlišením na základě několika pokynů. Kromě prvotního výstupu návrhu mohou planning & design týmy také snadno měnit styl a upravovat. Kromě rychlosti a efektivity může GenAI pomoci architektům a developerům vytvářet robustnější návrhy tím, že zohlední více parametrů, jako jsou stavební předpisy, materiály, prostorové požadavky, proveditelnost, environmentální aspekty a social governance, a vytvoří tak inovativní varianty návrhů. Tyto alternativy lze testovat simulací různých podmínek a scénářů, což umožňuje vytvářet robustnější návrhy a pomáhá snižovat rizika. Developeři mohou zvolit nejlepší varianty na základě faktorů ovlivňujících úspěšnost projektu a návratnost investic. Ještě důležitější je, že se nejedná o jednorázové cvičení a planning & design týmy mohou průběžně ověřovat scénáře, které se budou v průběhu času upravovat pomocí integrovaného modelování v reálném čase.

Důkladné ocenění majetku

Umělá inteligence mění tradiční způsoby oceňování nemovitostí, které byly založeny na manuálních postupech a lidském úsudku. Technologie umělé inteligence a algoritmy strojového učení umožňují automatické oceňovací modely (AVM), které mohou zajistit nebývalou rychlost, sofistikovanost a efektivitu. AVM mohou analyzovat a zohledňovat rozsáhlé soubory dat o různých parametrech, jako je lokalita, demografické údaje, kvalita zástavby a vybavení, a poskytovat tak objektivní ocenění různých typů nemovitostí v reálném čase. Dále díky zahrnutí prognózovaných údajů o aspektech, jako jsou makroekonomické faktory, kapitálové náklady a vzorce poptávky a nabídky, může GenAI pomoci přesněji předpovídat ocenění majetku a přesněji posoudit potenciální rizikové faktory pro hodnotu majetku. To může mít obrovský dopad na rozhodování vlastníků a investorů v oblasti komerčních nemovitostí o akvizicích a prodeji, protože mohou přijímat informovanější rozhodnutí.

Zvýšená angažovanost nájemců a personalizovaný přístup

GenAI může v mnoha ohledech přispět k personalizovanějšímu přístupu k nájemníkům. Očekávání nájemníků se z hlediska digitálních nemovitostí zvýšila. Náš průzkum ukázal, že více než polovina nájemců komerčních nemovitostí hledá více digitálních a personalizovaných služeb, jako jsou digitální concierge, personalizace prostor, digitální asistenti a monitoring návštěvníků v reálném čase. Chatboti pohánění GenAI mohou nabízet personalizované interakce s nájemníky, řešit dotazy a poskytovat informace okamžitě a nepřetržitě. Na základě analýzy chování a preferencí nájemníků mohou majitelé a správci poskytovat více informací a služeb na míru. Hlasoví asistenti GenAI integrovaní se systémy chytrých budov mohou například umožnit nájemníkům ovládat osvětlení a teplotu pomocí hlasových příkazů, což zvyšuje pohodlí. Začleněním těchto řešení založených na umělé inteligenci mohou majitelé a správci komerčních nemovitostí zlepšit komfort nájemníků, zvýšit jejich spokojenost a podpořit jejich větší angažovanost, což v konečném důsledku vede k vyšší retenci nájemníků.

Chytřejší správa budov

GenAI dokáže na základě různých interních a externích proměnných předpovědět, kdy bude zapotřebí provést údržbu. Navíc může pomáhat s průběžným sledováním údajů o výkonnosti budovy a identifikovat anomálie, což umožňuje včasné odhalení poruch zařízení. To může minimalizovat výpadky, snížit náklady na opravy a prodloužit životnost systémů budov. AI navíc může usnadnit každodenní provoz automatizací některých úkolů, jako je vytváření pracovních pokynů, zadávání údržby, sledování náhradních dílů a zásob a doobjednávání zásob při jejich nedostatku. To může zvýšit provozní efektivitu a snížit náklady.

Efektivnější administrace nájemních smluv

AI automatizuje správu nájemních smluv, čímž ji zefektivňuje a zpřesňuje. To zahrnuje extrakci klíčových informací v nájemních smlouvách, včetně podmínek pronájmu, eskalačních doložek a možností prodloužení nájmu. Dále mohou nástroje AI sledovat platby nájemného, vypočítávat eskalace, sledovat úhrady nákladů, generovat faktury a zasílat automatická oznámení správcům nemovitostí a nájemcům. GenAI může poskytnout větší přehled v automatizovaných přehledech o výkonnosti nájemních smluv, finančních ukazatelích a může také usnadnit rychlejší audity nájemních smluv díky rychlému uspořádání a vyhledávání nájemních dokumentů a finančních údajů.

Umožnění nových zdrojů příjmů a obchodních modelů

S tím, jak se budovy stávají chytřejšími, může integrovaný digitální ekosystém využívat data o budovách novými způsoby a může k nim přistupovat prostřednictvím jediné platformy. Umělá inteligence může být klíčovým prostředkem pro nové zdroje příjmů pro vlastníky komerčních nemovitostí prostřednictvím modelů „as-a-service“. Tyto služby jsou založeny na předplatném a nabízejí například inteligentní řízení spotřeby energie, automatické zadávání pracovních úkolů a analýzy obsazenosti. Náš průzkum ukázal, že většina nájemníků by o tyto a podobné služby měla zájem. Například 56 % respondentů uvedlo, že by měli zájem platit svému pronajímateli za monitorování obnovitelných zdrojů energie nebo spotřeby vody, snižování množství odpadu nebo sběr dešťové vody. Polovina nájemníků také uvedla, že má zájem platit za analýzu obsazenosti, aby mohli optimalizovat využití prostor.

Pronikání GenAI do komerčních nemovitostí je transformační silou, která může zesílit dopad AI v různých oblastech životního cyklu nemovitostí. Jsme například svědky neustálých inovací v oblasti chytrých brýlí a AI by je mohla zefektivnit tím, že poskytne hlubší přehled a zvýší bezpečnost na stavbách. S dalším vývojem GenAI se její dopad na Real Estate oblast pravděpodobně ještě prohloubí a nastolí éru nebývalé efektivity, inovací a udržitelnosti

Více zde: Real Estate Predictions 2024