28.2.2024

Deloitte M&A Index 2024 Q1

Vzhledem k relativně stabilnímu počtu transakcí v předchozích dvou čtvrtletích a mírně se zlepšujícímu ekonomickému prostředí předpokládá Deloitte M&A index pro aktuální kvartál jen mírný pokles počtu transakcí. Predikce očekává 2 506 transakcí, což je obdobný počet jako v předchozím čtvrtletí, přičemž pesimistická prognóza předpokládá 1 905 transakcí.

Presentation1

"Pokud by se měl naopak naplnit pesimistický scénář, mohli bychom očekávat pokles na 1 905 transakcí. Taková možnost by ovšem připadala v úvahu až v souvislosti s citelnými turbulencemi na trhu, kdy by se Německo i Spojené království propadly do hlubší recese, a panovala by nejistota ohledně tempa snižování úrokových sazeb. Tyto okolnosti by pak mohly zbrzdit rychlé oživení a potenciálně způsobit i takový výraznější pokles trhu. Navzdory možnému propadu počtu transakcí v aktuálním kvartálu však stále existuje důvod k optimismu, který je podpořen očekáváním nižších úrokových sazeb a pokračujícího hospodářského oživení. Aktivní správa portfolia, včetně strategických akvizic a odprodejů, zůstává pro společnosti, které se pohybují ve volatilním tržním prostředí, nadále klíčová,“ vysvětluje Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Strategické akvizice, partnerství a především prodeje spolu s carve-outy zůstávají nadále nezbytnou součástí řízení rizik. Investoři musí dál pečlivě vyhodnocovat svá podniková portfolia a zvažovat odprodej vedlejších aktiv v rámci probíhajících transformačních strategií. Takové kroky umožňují společnostem přizpůsobit se a prosperovat v neustále se měnícím prostředí. V nadcházejícím období lze očekávat primární nárůst transakcí na trhu středních a malých podniků – především díky aktivní realizaci strategických růstových programů. Tyto transakce mají tvořit pevný základ pro očekávaný pozitivní vývoj na trhu v budoucnu.

Trhy fúzí a akvizic jsou nadále podporovány hotovostními zůstatky nealokovaného private equity kapitálu, které na konci loňského roku držely hodnotu přibližně 2,49 bilionu amerických dolarů. Očekává se, že finanční i strategičtí investoři budou v letošním roce znovu vstupovat na trh ve zrychleném tempu a – podporováni překvapivě dobrou kondicí bankovního sektoru – nadále vyhledávat investice do vysoce kvalitních aktiv, například firem se silnou pozicí na trhu, dlouhou historií nebo funkční obchodní strategií.

"Hotovostní rezervy a nealokovaný private equity kapitál nadále posilují trhy fúzí a akvizic, přičemž investoři jsou připraveni těžit ze strategických akvizic. Vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě se jako klíčový faktor pro orientaci ve stále se měnícím M&A prostředí ukazuje uvážlivý přístup k oceňování a strategickému rozmístění kapitálu," doplňuje Jan Brabec, partner v oddělení podnikových financí v poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Shrnutí M&A trhu za rok 2023

Globální vývoj a politika nadále ovlivňují trhy. Válka na Ukrajině pokračuje a mohla by se dostat do patové situace. Dále hrozí, že Čína může napadnout Tchaj-wan a napětí na Blízkém východě se v důsledku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem zvýšilo. Přestože dopad těchto geopolitických událostí na finanční trhy, dodavatelské řetězce, ceny ropy a dalších komodit není zcela přesně měřitelný, je zřejmé, že se globální ekonomika stává více roztříštěnou.

Navzdory rostoucímu počtu globálních konfliktů a politickému napětí se spolu s přísnou měnovou politikou rok 2023 vyvíjel jako období konsolidace, které účinně odvrátilo hrozící hospodářskou recesi. Relativně stabilní ceny komodit hrály klíčovou roli při podpoře dezinflačních tendencí v průběhu celého roku. Domácnosti a řada podniků, zejména v Německu a v regionu střední a východní Evropy (CEE), se však potýkaly s přetrvávajícími ekonomickými problémy, které omezovaly spotřebu domácností – hlavní hnací sílu hospodářského růstu.

Tento problém prohlubuje pokračující nízká důvěra spotřebitelů, ačkoli loni došlo oproti roku 2022 ke zlepšení. Souběh faktorů, včetně přetrvávajících inflačních tlaků a opatrného výhledu růstu, negativně ovlivňoval ekonomické prostředí během celého loňského roku.

V uplynulém roce navíc pokračoval pokles počtu transakcí, a to z 15 249 v roce 2022 na 11 629 v roce 2023, což představuje meziroční propad o 23,7 %, čímž se celkový objem transakcí přiblížil pandemické úrovni. Navíc i celková hodnota transakcí zaznamenala meziročně výrazný pokles, konkrétně o 34 %.

Evropský trh v počtu transakcí loni zaostal za tím americkým i celosvětovým – trh Evropy (27 zemí EU + Spojené království) totiž zaznamenal pokles o 23,7 % ve srovnání s celosvětovým trhem, který se propadl o 20 %, a výrazněji za americkým trhem, kde došlo ve stejném období k poklesu o 13,5 %. Celkový propad tržní aktivity lze přičíst vyšším úrokovým sazbám, pokračujícímu geopolitickému napětí a obecně negativnímu ekonomickému výhledu v Evropě.

Kromě Bulharska a Lucemburska zaznamenaly všechny evropské M&A trhy rychlý pokles počtu transakcí. Mezi nejvíce postižené regiony patřil Kypr (meziročně -53,7 %), Malta (meziročně -46,2 %) a Litva (meziročně -40,6 %). Německo a Francie zaznamenaly propad počtu transakcí o zhruba 30 % a u dalších významných evropských trhů (Itálie, Velká Británie a Španělsko) byl pokles přibližně 20 %.

Dominantní postavení v oblasti fúzí a akvizic si i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílel 28 %. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací (TMT) s 25 % a na třetí místo se posunul maloobchod se 17 %. Naopak největší snížení počtu transakcí mezi lety 2022 a 2023 zaznamenal finanční sektor, a to z 19 % na 8 %.

Úplný M&A Index, který obsahuje i komplexní shrnutí pro rok 2023, si můžete stáhnout zde:

Soubory ke stažení

  • download preview

    M&A Index Q1 2024:

    In Pursuit of Value

Deloitte M&A Index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí počet fúzí a akvizic a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky uzavírání transakcí na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Velká Británie). Model, který shromažďuje údaje z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů, aby poskytl komplexní přehled o aktivitě na M&A trhu. Index je vytvořen na základě složeného souboru tržních ukazatelů týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Tyto proměnné jsou následně testovány na statistickou a ekonomickou významnost pro vývoj počtu transakcí na trhu fúzí a akvizic. Výsledkem je dynamický, vyvíjející se a aktuální model, který expertům Deloitte a jejich klientům či partnerům umožňuje přesný vhled do aktuální situace na M&A trhu i předpovídání - s vysokou mírou jistoty – aktivity v následujících obdobích.